Понеділок, 22.04.2019, 19:19
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Лютий » 2 » План розвитку
13:48
План розвитку

Погоджено                                                                         Прийнято                                                                                                           

Начальник відділу освіти                                                  на загальних зборах

Гадяцької райдержадміністрації                                      трудового колективу                                                              

__________ І.В. Гулей                                                       протокол     №       

                                                                                             від  ___________

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РОЗВИТКУ

 

на  2016 – 2020 рр.

 

Пирятинщинського

навчально-виховного комплексу

«Веселка»

 

Гадяцької районної ради

Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

Зміст

 

Стор.

Паспорт Програми  розвитку Пирятинщинського НВК «Веселка»

 

2- 3

Концептуальні засади

 

4 - 5

Інформаційно – аналітична довідка

 

6- 9

Основні заходи щодо виконання плану розвитку

 

10 - 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                               

                                    ПАСПОРТ

Програми розвитку Пирятинщинського НВК «Веселка»

 на 2016-2020 роки

Назва Програми

Програма розвитку Пирятинщинського НВК «Веселка» на 2016-2020 роки

Підстава для розробки Програми

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період  до 2017 року.

Комплексної програми розвитку освітньої галузі Гадяцького району на 2016 -2020 роки

 

 

 

Замовник  Плану

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації

Виконавці

Трудовий колектив НВК «Веселка»

Контроль

Відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації, адміністрація НВК.

Звітність

Адміністрація НВК щорічно звітує про виконання програми перед відділом освіти, педагогічним колективом, батьками.

Початок реалізації плану

2016 рік

Закінчення реалізації плану

2020 рік

Нормативно-правова база Програми

Конституція України

Закони України:

 • „Про освіту”
 • „Про дошкільну освіту” із доповненням
 • „Про загальну середню освіту”

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 20.04.2011 №462„Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”
 • від 23.11.2011 № 1392 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”
 • від 14.06.2002 № 826 „Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах”
 • від 05.10.2009 №1124 „Про затвердження положення про центр розвитку дитини”

Накази Міністерства освіти і науки України:

 • від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції
  розвитку інклюзивної освіти”
 • від 30.08.2005 № 432/496 „Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах”.

Фінансування Програми

Бюджетні кошти, розмір яких на кожний окремий рік розглядається в установленому законом  порядку.

Кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством(благодійні  добровільні внески батьків, спонсорські кошти).

Загальний обсяг

Фінансових ресурсів необхідних для реалізації

 Програми

 

184.000 грн

Очікувані результати

Забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти;

створення у навчальному  умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти і науки та забезпечуть якісне проведення навчально-виховного процесу;

приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;

створення  сприятливих умов для пошуку та підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей ;

забезпечення інноваційного розвитку освіти  на основі прогнозування соціально-економічної ситуації та врахування потреб життєвого самовизначення дітей;

підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності НВК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ концептуальні засади

 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її основа - виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Мета плану   - визначення стратегії розвитку навчального закладу на п’ять років (2016-2020 рр.), створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, формування і розвиток соціально активної особистості,  з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

Основні завдання:

- організація та здійснення  навчально-виховного процесу, який  передбачає обов'язкову присутність  дитини як суб'єкта діяльності у навчальний процес:

- створення належних умов для функціонування навчального  закладу, який задовольняє потребу у здобутті дошкільної та початкової освіти на рівні державних стандартів;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості вихованця шляхом впровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського та  інноваційних технологій;

- формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

- розвиток творчих здібностей  вихованців , здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;

- підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

-  забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

- удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах навчального закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

-  підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи  закладу методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

-  оптимізація роботи з батьківською громадськістю, шляхом проведення психолого-педагогічної просвіти ;

-  модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

 

Принципи:

 

Пріоритетними    принципами  є:

 • законність -  діяльність закладу та учасників навчально-виховного процесу забезпечити у рамках нормативно-правового законодавства України в галузі освіти;
 • рівний доступ до здобуття якісної освіти - забезпечити освітні потреби для всіх вихованців, незалежно від соціального походження та положення,  національності, статі,  віросповідання, місця проживання та стану здоров’я, відповідно до їх інтересів, здібностей і запитів суспільства;
 • наступність - послідовність і перспективність освітнього процесу, що сприяє поглибленню та розширенню набутих раніше знань і досвіду; динаміка пошуку, спрямованість на майбутнє;
 • демократизація  — співробітництво, партнерство, вза­ємоповага, взаємодопомога;
 • гуманізація - гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного про­цесу, створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб'єктів на­вчально-виховного процесу;
 • особистісно-зорієнтований підхід  - розуміння свободи вибору людини у обран­ні шляхів та  умов для досягнення особистісного зросту;
 • модернізація  - інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управ­ління соціально-педагогічними системами інформаційно-комунікативних технологій; створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформа­ції;
 • забезпечення практичної спрямованості освіти - вирішення питання якості і доступності освіти;
 • варіативність  - забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів;
 • перспективність  - забезпечення випередження у змісті навчання відповідно до сучасних потреб суспільної практики).

 

Для реалізації поставлених завдань НВК  має відповідні умови:

•загальні,  навчальні, методичні напрацювання;

• досвід роботи педагогічного колективу в умовах впровадження інновацій та сучасних  методик, технологій;

 • достатній фаховий, моральний та культурний потенціал педагогів;
 • творчу атмосферу в колективі;
 • осучаснення матеріально-технічної бази.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ інформаційно – аналітична  довідка

Повна назва: Пирятинщинський навчально-виховний комплекс «Веселка» Гадяцької районної ради.

Адреса. 37311, провулок Шкільний – 2, будинок 6, с. Пирятинщина, Гадяцького району, Полтавської області.

Керівник :  т.в.о. директора  Шутько Світлана Анатоліївна  на посаді з квітня 2012року

Дата відкриття : функціонує  із 24 листопада 1998року.

Форма власності – комунальна

Установчі документи  навчального закладу:

 - Статут НВК

     - Свідоцтво про державну атестацію: серія ЗД – ОД  №021164 від 02.10.2013 до 26.09.2023;

Проектна потужність НВК – 25 дітей.

 Режим роботи : п’ятиденний робочий тиждень, дев’ятигодинний робочий день.

 Рік  атестації закладу: 2013

 Напрямок роботи  - гуманітарний. 

Мова навчання  – українська.

Територія обслуговування:  села Пирятинщина, Мала Побиванка, Глибока Долина Малопобиванської сільської ради.

Функції : Пирятинщинський навчально-виховний комплекс (далі – НВК)   «Веселка» здійснює освітню діяльність за напрямком «Дошкільна освіта та початкова освіта» й охоплює дітей віком від 1 до 10 років, забезпечує наступність і безперервність навчально-виховного процесу задоволення освітніх запитів особистості, суспільства, держави у догляді , оздоровленні, вихованні і розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  Організаційною особливістю НВК  є наявність двох підрозділів – дошкільного та шкільного у межах одного навчального закладу.

Структура.  НВК  складається із модульних структур. Кожний модуль визначається терміном навчання, відповідною організацією навчально-виховного процесу.

Дошкільний підрозділ  забезпечує належний рівень здобуття дошкільної освіти дітям від 1-го року до 6(7) років відповідно до вимог Базового компоненту  дошкільної освіти; шкільний підрозділ – відповідний рівень початкової загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти. 

Школа I ступеня (початкова) –  структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1-4 класи).  До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетами в початкових класах є виховні,  загально навчальні і розвивальні функції.

  На даний час працюють 3 класи загальноосвітньої  школи І - ступеня. Учні навчаються за індивідуальною формою навчання згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання  в загальноосвітніх навчальних закладах». Тижневе навантаження на одного учня становить  5 годин.

Дошкільний навчальний заклад налічує  1 різновікову групу.

Характеристика контингенту  вихованців:

 

Списочний склад вихованців

 

2015-2016 н.р.

 

2016-2017 н.р.

 

2017-2018н.р.

 

2018-2019 н.р.

 

2019-2020 н.р.

 

18

 

18

 

14

 

 

11

 

 

 

Віковий  склад вихованців

 

 

2015-

2016

2016

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

Від 1 до 2

3

1

1

2

 

Від 2 до 3

4

3

1

1

 

Від 3 до 4

5

4

3

1

 

Від 4 до 5

5

5

4

3

 

Від 5 до 6(7)

1

5

5

4

 

 

Кадрове забезпечення

      Кадрове забезпечення здійснюється на основі штатного розпису. Педагогічний колектив НВК в основному  стабільний, ініціативний і налічує 5 педагогічних працівників:

 -  т.в.о. директора  -1

-   вчитель початкових класів - 2

-  вихователь дошкільного навчального закладу – 1

-  музичний керівник – 1.

З  них :

 мають вищу освіту -  2 особи

неповну вищу освіту – 3 особи

Педагогічний стаж:

До 5-ти  років – 2 працівники

Від 5-ти - до  10 років   -----------

Від 10-ти  до 15-ти  років  - 1 працівник

Від 15 – ти до 20-ти – 1 працівник

Від 20 – ти до 25 років  – -------------

Більше 25 років – 1 працівник

Педагогічна діяльність здійснюється на основі функціональних обов'язків,визначених посадовими  інструкціями.

     Матеріально-технічна база НВК 

Територія закладу має огорожу та  зелені  насадження . На території розташований  спортивно – ігровий  майданчик.  Приміщення опалюється газом. Система опалення  закладу знаходиться в задовільному стані.  Санітарно-гігієнічний стан закладу відповідає санітарним нормам і правилам. Температурний режим в кімнатах, класах та інших приміщеннях, де перебувають діти, систематично контролюється і знаходиться в допустимих межах.

Всі кімнати, наявні в приміщенні закладу,  використовуються раціонально та доцільно. Оформлення навчально-виховного комплексу в естетичному, гігієнічному, педагогічному відношенні відповідає сучасним вимогам. Робота в цьому напрямку ведеться постійно.

Для організації навчально-виховного  процесу наявні:

 • методичні посібники;
 • методичні рекомендації, поради;
 • періодична література;
 • пізнавальна література, енциклопедії;
 • тематичні папки щодо організації навчально-виховного процесу та різних видів діяльності з різних розділів програми;
 • комплекти дидактичних картин різної тематики;
 • комплекти  демонстраційного та роздаткового  матеріалу з математики, розвитку мови, екології, ОБЖД, тощо;
 • діагностичні  матеріали.

Матеріальна база для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи слідуюча:

 • необхідне спортивне обладнання (обручі пластмасові,  лави, гімнастичні палиці, комплект для ігор з баскетболу, комплект для ігор із футболу,  кеглі, скакалки, м’ячі , прапорці.
 • нетрадиційне фізкультурне обладнання та атрибутика
 • методична література ;

Естетичний розвиток забезпечують:

 • комп’ютер – 1
 • принтер – 1

     -   DVD -  1;

     -  телевізор - 1;

     -   баян - 1;

 • народознавча світлиця

Організація харчування в НВК здійснюється   відповідно до вимог Інструкції  по організації харчування дітей в ДНЗ. Продукти  для організації  харчування  постачає ПП Ситнік І.О.  Меню розробляється інженером – технологом відділу освіти окремо по кожній віковій категорії та затверджується начальником  Гадяцького Міжрайонного                                       

Управління Головного управління   Держсанепідемслужби України  в Полтавській    області.      Харчоблок НВК  відповідає санітарним вимогам та забезпечений   необхідним технологічним обладнанням.

Медичне обслуговування в НВК здійснюється в рамках Договору № 35 від 23.12.2013року між  відділом  освіти, молоді та спорту Гадяцької райдержадміністрації та  КЗ «Гадяцький ЦПМСД» про медико - санітарне обслуговування Глибокодолинським ФАПом навчального процесу у Пирятинщинському НВК.

 Медичний працівник створює необхідні умови для проведення медичної, профілактично-оздоровчої роботи з вихованцями закладу.

   В ДНЗ     планомірно проводяться антропометричні виміри дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV Основні заходи щодо виконання плану розвитку

 

 

№п/п

заходи

Термін

Джерела фінансування

відповідальний

І. Забезпечення функціонування  НВК

1

Вивчення демографічних показників  та освітніх потреб та території обслуговування  НВК

 

2 рази на рік  на

01.01

01.09

 

Адміністрація

2

 Забезпечення гнучкого режиму роботи НВК відповідно до потреб батьків ( у літній період)

2016-2020

за потреби

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення дітей якісною та доступною освітою

1

Поновлення інформаційного банку даних обліку дітей дошкільного віку по території обслуговування НВК

2016- 2020

Щорічно на 01.09.

 

Адміністрація

2

- Забезпечення виконання норм харчування дошкільників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами);

- покращення здоров’я за рахунок вітамінізації столів.

2016-2020

 

Адміністрація

3

Модернізація змісту дошкільної освіти, впровадження в практику роботи цілісного підходу до розвитку особистості дитини через реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, сучасних освітніх технологій:

- спадщина Сухомлинського;

- здоров’язберігаючі технології;

- технологія проектної діяльності;

- інформаційно – комунікаційні технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

Адміністрація

Педагогічний колектив

ІІІ Науково – методичне забезпечення НВК

1

 Участь у  районних виставках – ярмарках  педагогічних технологій :

- з посібником:

« У нас талановиті діти»

- з напрацьованими матеріалами по темах:

« Наступність і перспективність в роботі двох перших ланок освіти»;

- «Інноваційні педагогічні технології в навчально-виховному процесі»

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

2017

 

 

2018

 

Адміністрація

 

Педагогічні працівники

2

Забезпечити здійснення інформаційно-методичного суп-роводу НВК   шляхом організації методичних заходів,

- творчі звіти педагогічних працівників, що атестуються;

- презентація моделі розвивального середовища «Ось так в групі ми живемо»;

- панорама методичних знахідок;

- день професійної майстерності.

 

 

 

 

 

2016,2017 2020

2019

 

 

2018

2017

 

Адміністрація,

педагогічні працівники

3

Організація виступів, публікацій у місцевих засобах масової інформації з питань дошкільної та початкової освіти.

2016-2020

 

Педагогічні працівники

4

Модернізувати  просвітницькі центри для батьків по популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду забезпечення взаємозв’язку між сім’єю та ДНЗ.:

 • консультативний центр;
 • батьківські куточки
 • виставки літератури;
 • інформаційні листи ;
 • клуб «Щасливих батьків».

 

 

 

 

 

 

2016

 

2017

2018

2017

2020

 

Педагогічні працівники

5

З метою  висвітлення та популяризації  діяльності НВК систематично поновлювати інформацію на сайті закладу.

Щоквартально

2016-2020

 

Адміністрація

ІV Кадрове забезпечення

1

Аналізувати фактичну потребу НВК в педагогічних кадрах, своєчасно направляти заявку на заміщення вакантних посад молодими спеціалістами

За потребою

 

 

2

Привести штатний розпис у відповідність з наказом МОН України «Про затвердження типових штатних нормативів ДНЗ».

2016-2020

.

 

Адміністрація

3

Здійснювати  направлення на курси підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників з метою забезпечен-ня їх безперервного професій-ного самовдосконалення:

Шутько С.А.

 Гейко Р.В.     

 

 

 

 

 

 

2016

2019

 

Відділ

освіти, адміністрація

4

 У відповідності  з Типовим положенням «Про атестацію педагогічних працівників» проводити атестацію педагогічних працівників.

Кунак Л.А.

Шутько С.А.

Гейко Р.В.

Цимбал В.В.

 

 

 

 

 

2016

2017

2020

2020

 

Відділ

освіти, адміністрація

5

Забезпечити  дошкільний навчальний заклад кадрами практичного  психолога для здійснення психологічного супроводу дітей.

2017

 

 

V Розвиток та вдосконалення матеріально - технічної бази НВК

1

Ремонт приміщення:

- поточний ремонт приміщення НВК та території НВК;

- заміна вікон

 

Щорічно

 

 

2016

2018

Благодійні внески

 

Субвенція сільської ради

Адміністрація

2

Придбання обладнання для харчоблоку та їдальні:

 • духова шафа;
 • бойлер ;
 • кухонні меблі;
 • морозильна камера;

 

 

 

2016

2017

2017

2018

Освітня субвенція

Малопобиванської сільської ради

 

Адміністрація

3

Придбання циркуляційних насосів для теплогенераторної

НВК

2016

Районний бюджет

Адміністрація

4

Придбання комп’ютерної техніки:

 • ноутбук;
 • комп’ютер
 • мультимедійний комплекс

 

 

2018

2019

2020

Освітня субвенція

Адміністрація

5

Придбання меблів для групової  кімнати

2016

2017

Освітня субвенція

Адміністрація

6

Придбання ігрового та спортивного обладнання.

2017

Освітня субвенція,

Благодійні внески

Адміністрація

7

Інвентаризацію майна,  твердого та м’якого інвентарю.

Щорічно

 

Відділ освіти, адміністрація

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 408 | Додав: Sveta | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: